Kator

Kator inom Tani-Ha Shitoryu Karate
Inom Shitoryu så har vi väldigt många kator, katorna är indelade i olika grupper. Nedan ser du alla grupper och dess kator.

ITOSU-gruppen: Pin'an (Shodan - Godan), Naihanchin (Shodan - Sandan), Bassai-Dai , Bassai-Sho , Kosokun-Dai , Kosokun-Sho , Shiho-Kosokun , Jitte , Jiin , Jion , Wanshu , Rohai-Shodan , Rohai-Nidan , Rohai-Sandan , Chinto , Chintei , Useishi

HIGAONNA-gruppen: Sanchin, Tensho, Gekisai (Ichi & Ni), Saifa , Seienchin , Seisan , Seipai , Sanseiru , Shissochin , Kururunfa , Suparinpai

ARAGAKI-gruppen: Niseishi , Sochin , Unshu

MATSUMORA-gruppen: Matsukaze , Koshiki-Rohai

KIYAN: Annanko

UECHI: Shinpa

MABUNI: Juroku , Seiryu (Aoyagi)

KAKUHO (Crane Method): Hakucho ,  Nipapo , Papuren

BASSAI-variationer: Matsumura-no-Bassai , Tomari-Bassai

UECHI: Higaonna-Seisan , Sanrinryu

ÖVRIGA: Matsumura-no-Seisan , Chatan'yara-no-Kosokun , Ahnan , Heiku , Paiku , Pachu

logo small

Copyright © 2014. All Rights Reserved.